GRI

Ársskýrsla ÁTVR er gefin út í fimmta sinn í samræmi við viðmiðunarreglur Global Reporting Initiative (GRI). Upplýsingar í skýrslunni gilda fyrir almanaksárið 2016. Fyrsta árið var viðmiðum GRI 3.1 fylgt, en við gerð þessarar skýrslu fylgjum við viðmiðum G4. Skýrslan á einnig að þjóna sem framvinduskýrsla til Global Compact (COP).

EFNISYFIRLIT YFIR GRI

Efnisyfirlitið inniheldur upplýsingagjöf varðandi stjórnunaraðferð (DMA) og sértæk viðmið sem hafa verið valin og byggja þau á mikilvægustu atriðum sem eiga við sjálfbæran rekstur fyrirtækisins.

Í liðum G4-1 til G4-58 er markmiðið að gera grein fyrir starfsemi fyrirtækisins, stefnu, stærð og staðsetningu þess, stjórnarháttum auk umgjarðar skýrslunnar. Einnig er lýst hvernig unnið er með einstaka málaflokka samfélagslegrar ábyrgðar. ÁTVR hefur uppfyllt kröfur fyrir kjarna (e. Core) en víðtækari upplýsingagjöf (e. Comprehensive) birtist á komandi árum.

Taflan hér fyrir neðan sýnir hvar greint er frá aðgerðum í ársskýrslu 2016 sem greinir frá samfélagslegri ábyrgð eða í GRI viðauka.

Stefna og greining

GC*

G4-1
Yfirlýsing frá æðsta stjórnanda fyrirtækisins
G4-2
Lýsing á helstu áhrifum, áhættum og tækifærum

Upplýsingar um fyrirtækið

GC*

G4-3
Heiti fyrirtækis
G4-4
Helstu vörumerki, vörur og/eða þjónusta
G4-5
Staðsetning höfuðstöðva
G4-6
Lönd þar sem fyrirtækið er með starfsemi
G4-7
Eignarhald og lögform
G4-8
Markaðurinn (landfræðileg skipting, viðskiptavinir og hagsmunaaðilar)
G4-9
Gerið grein fyrir stærð og umfangi fyrirtækisins: Heildarfjöldi starfsmanna – Umfang starfsstöðva – Velta og/eða tekjur fyrirtækis og stofnunar – Heildarvelta brotin niður í skuldir og eigið fé (fyrirtæki) – Heildarframleiðsla varðandi vöru og þjónustu
G4-10
Gerið grein fyrir skiptingu starfsfólks eftir starfssamningi og kyni (a-f alls 6 þættir)
P6
G4-11
Gerið grein fyrir fjölda starfsfólks með aðild að kjarasamningum stéttarfélaga
P3
G4-12
Gerið grein fyrir aðfangakeðju fyrirtækisins
G4-13
Mikilsverðar breytingar á skýrslutímabilinu hvað varðar stærð, skipulag, eignarhald og breytingar í aðfangakeðju

Skuldbindingar við ytri málefni

G4-14
Útlistun á beitingu varúðarákvæða eða aðferða innan fyrirtækisins, ef við á (Umfang 1)
G4-15
Utanaðkomandi sáttmálar um fjárhagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg málefni eða önnur verkefni sem fyrirtækið hefur innleitt eða styður
G4-16
Aðild að samtökum

Skilgreiningar á efnislegum þáttum og mörkum þeirra

G4-17
Útlistun á ársreikningum (eða sambærilegum skjölum) hverrar rekstrareiningar innan stofnunar eða fyrirtækis
G4-18
Útskýrið skilgreiningar á efnistökum og takmörkunum. Útskýrið hvernig fyrirtækið innleiðir staðlaðar skilgreiningar í skýrslu
G4-19
Útlistun og skilgreining allra þátta er mótuðu efnistök skýrslunnar
G4-20
Tilgreinið mörk hvers þáttar samkvæmt skilgreiningu er á við innan fyrirtækisins: Aðferðir við mælingar gagna og útreikninga þ.m.t. forsendur
G4-21
Tilgreinið mörk hvers þáttar samkvæmt skilgreiningu er á við utan fyrirtækis: Aðferðir við mælingar gagna og útreikninga þ.m.t. forsendur
G4-22
Útskýrið áhrif framsetningar upplýsinga, sem hafa verið veittar í fyrri skýrslum, og ástæður fyrir endurtekinni framsetningu upplýsinganna
G4-23
Útskýrið verulegar breytingar frá fyrra tímabili varðandi mörk, umfang og þætti skýrslunnar

Þátttaka og skuldbindingar hagsmunaaðila

G4-24
Listi yfir hagsmunaðila sem starfa með fyrirtækinu
G4-25
Aðferðir við val á hagsmunaaðilum sem ætlað er að starfa með
G4-26
Verklag við ákvörðun á samstarfi við hagsmunaaðila
G4-27
Helstu atriði og málefni sem hafa komið upp í samstarfi við hagsmunaaðila

Viðfangsefni skýrslunnar

G4-28
Tímabil sem upplýsingar í skýrslunni ná til
G4-29
Hvenær var síðasta skýrsla gefin út (ef við á)
G4-30
Skýrslutíðni (árleg, tvisvar á ári, o.s.frv.)
G4-31
Tengiliðir vegna upplýsinga er varða skýrsluna og efni hennar
G4-32
Ferli við ákvörðun á efni skýrslunnar

GRI yfirlit

G4-33
Stefnumótun og starfshættir fyrirtækisins varðandi utanaðkomandi ráðgjöf, trygging á öruggri gagnavinnslu og aðferðafræði við gerð skýrslunnar

Stjórnarhættir

GC*

Uppbygging og samsetning stjórnarhátta

G4-34
Skipulag fyrirtækisins, þ.m.t. undirnefndir stjórnar. Skilgreinið hver eða hvaða nefndir bera ábyrgð á ákvörðunartöku varðandi efnahags-, umhverfis- og félagsleg áhrif af starfsemi fyrirtækisins
G4-35
Gerið grein fyrir ferli framsals á valdi og ákvörðunartöku varðandi efnahags-, umhverfis- og félagslega þætti frá stjórnendum til óbreyttra starfsmanna
G4-36
Gerið grein fyrir hvort fyrirtækið hafi tilnefnt stöður á framkvæmdastjórnarstigi varðandi efnahags-, umhverfis- og félagslega þætti, og hvort sá er sinnir þeirri stöðu tilkynni beint til æðstu stjórnenda fyrirtækisins
G4-37
Skýrsluferli varðandi samráð milli hlutaðeigenda og æðsta stjórnanda vegna efnahags-, umhverfis- og félagslegra þátta. Ef stýringu á ferlinu er úthlutað til annarra en æðstu stjórnenda, skýrið frá til hverra ferlinu er úthlutað og hvernig því er háttað
G4-38
Skýrið samsetningu æðstu stjórnar og undirnefnda
G4-39
Hlutverk stjórnarformanns (ef við á)
G4-40
Skýrið ákvörðunarferli varðandi samsetningu, hæfni og sérþekkingu stjórnar- og nefndarmanna. Hvaða viðmið er notast við í vali, þ.m.t. – hvort og hvernig er gætt að fjölbreytileika, – hvort og hvernig sjálfstæð vinnubrögð einstaklinga eru tryggð – hvort og hvernig fagleg þekking og reynsla er til staðar varðandi efnahags-, umhverfis- og samfélagsmál. Hvort og hvernig hlutaðeigendur (þ.m.t. hluthafar) eru þátttakendur í ákvörðunartöku varðandi val í æðstu stjórnir og nefndir
G4-41
Skýrið ferla sem tryggja upplýsingar um vanhæfi og hagsmunaárekstra stjórnarmanna

Hlutverk stjórnar varðandi tilgang, gildi og stefnumótun

G4-42
Skýrið hlutverk stjórnar og framkvæmdastjóra varðandi þróun, samþykki og uppfærslu stefnumótunar, markmiðssetningar og mælieininga varðandi efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif

Frammistöðumat stjórnar

G4-43
Hvernig er þekking æðstu stjórnenda aukin hvað varðar efnahags-, umhverfis- og samfélagsmál
G4-44
Skýrið hvernig þekking stjórnenda á efnahags-, umhverfis- og samfélagsmálum er metin, hver sér um slíkt mat og hversu oft er slíkt mat framkvæmt

Hlutverk stjórnar í áhættustjórnun

G4-45
Skýrið hlutverk stjórnar í að greina áhrif, áhættu og tækifæri varðandi efnahags-, umhverfis og samfélagsmál
G4-46
Greinið frá árangursmati stjórnar varðandi áhættustjórnun efnahags-, umhverfis- og samfélagsmála
G4-47
Greinið frá árangursmati stjórnar varðandi tækifæri í efnahags-, umhverfis- og samfélagsmálum

Hlutverk stjórnar í skýrslugjöf varðandi sjálfbærni

G4-48
Tilgreinið æðsta stjórnanda sem formlega metur og samþykkir sjálfbærniskýrslu og tekur ábyrgð á að allir efnisþættir séu útlistaðir og metnir

Hlutverk stjórnar í efnahagslegu, umhverfislegu og samfélagslegu árangursmati

G4-49
Skýrið upplýsingaferli til stjórnar varðandi mikilvæg áhyggjuefni
G4-50
Skýrið frá fjölda mála og umfangi þeirra sem vísað var til stjórnar, er vörðuðu mikilvæg áhyggjuefni. Skýrið þau ferli sem notuð voru við greiningu og lausn þessara mála

Starfskjarastefna og hvatningakerfi

G4-51
Skýrið starfskjarastefnu stjórnar og framkvæmdastjórnar
G4-52
Skýrið ferli kjarasamninga
G4-53
Skýrið hvernig leitað er eftir áliti hlutaðeigandi varðandi starfskjarasamninga, hvernig er það álit tekið til greina og hver er niðurstaða atkvæðagreiðslu við gerð stefnu í kjarasamningum (ef við á)
G4-54
Tilgreinið hlutfall árlegra launauppbóta til hæstlaunaða starfsfólks miðað við launauppbót óbreyttra starfsmanna fyrirtækisins í hverju landi fyrir sig
G4-55
Tilgreinið prósentuhlufall varðandi aukna árlega launauppbót til hæstlaunuðu starfsmanna fyrirtækisins í hverju landi fyrir sig miðað við aukna launauppbót óbreyttra starfsmanna

Siðfræði og heilindi

GC*

Stöðluð upplýsingagjöf varðandi yfirlit um: Gildi, grundvallarreglur, kröfur og viðmið fyrirtækisins

G4-56
Greinið frá gildum, grundvallarreglum, kröfum og viðmiðum varðandi siðareglur
P10
G4-57
Skýrið ytri og innri ferli varðandi ráðgjöf við siðferði og lög sem koma að heilindum fyrirtækisins, svo sem hjálpar- eða ráðgjafarleiðir
P10
G4-58
Ytri og innri umkvörtunarferli varðandi ósiðlega hegðun, lögbrot og mál tengd heilindum fyrirtækisins, svo sem ferli í gegnum straumlínustjórnun, ferli uppljóstrana eða nafnlausra ábendinga
P10

Efnahagur

GC*

Fjárhagsleg frammistaða

G4-EC1
Bein efnahagsleg verðmæti – sköpuð og dreifð, þ.m.t. tekjur, rekstrarkostnaður, greiðslur til starfsmanna, framlög og önnur fjárfesting í samfélaginu og greiðslur til ríkisins
G4-EC2
Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri fyrirtækisins vegna loftslagsbreytinga
P7
G4-EC3
Yfirlit yfir skuldbindingar fyrirtækis vegna lífeyrisgreiðslna og kaupaukakerfa
G4-EC4
Verulegur fjárhagslegur stuðningur frá opinberum aðilum
P6

Nálægð á markaði

G4-EC5
Meðal byrjendalaun eftir kyni miðað við lágmarkslaun í heimabyggð þar sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar
G4-EC6
Hlutfall yfirstjórnenda sem ráðnir eru úr heimabyggð þar sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar
P6

Óbein efnahagsleg áhrif

G4-EC7
Þróun og áhrif af fjárfestingu í innviðum og þjónustu
G4-EC8
Mikil óbein efnahagsleg áhrif og umfang þeirra

Innkaupastefna

G4-EC9
Hlutfall innkaupa frá birgjum úr nærsamfélagi þar sem fyrirtækið er með stærri starfsstöðvar

Umhverfismál

GC*

Efnisnotkun

G4-EN1
Notkun á hráefni eftir þyngd eða magni
P7 P8
G4-EN2
Hlutfall endurunnins hráefnis af notuðu hráefni
P8

Orka

G4-EN3
Bein orkunotkun eftir orkutegund
P7 P8
G4-EN4
Óbein orkunotkun eftir orkutegund
P8
G4-EN5
Orkukræfni
P8
G4-EN6
Lækkun á orkunotkun
P8 P9
G4-EN7
Lækkun á orkuþörfum af framleiddri vöru og/eða þjónustu
P8 P9

Vatn

G4-EN8
Notkun vatns eftir uppruna
P7 P8
G4-EN9
Mikil áhrif á vatnsból við vatnstöku
P8
G4-EN10
Magn og hlutfall vatns sem er endurnýtt og/eða endurunnið við framleiðslu
P8

Líffræðileg fjölbreytni

G4-EN11
Staðsetning og stærð landskika í eigu, leigu eða umsjá fyrirtækisins innan verndaðra svæða eða svæða sem liggja að vernduðu landi og landi þar sem fjölbreytni lífríkis er mikil en er þó ekki verndað
P8
G4-EN12
Lýsing á mikilsverðum áhrifum af starfsemi, vörum og þjónustu fyrirtækisins innan verndaðra svæða eða svæða sem liggja að vernduðu landi og landi þar sem fjölbreytni lífríkis er mikil en er þó ekki verndað
P8
G4-EN13
Varin eða endurheimt búsvæði
P8
G4-EN14
Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki með búsvæði undir áhrifum framleiðslu fyrirtækisins, raðað eftir áhættu á útrýmingu
P8

Losun

G4-EN15
Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (Umfang 1)
P7 P8
G4-EN16
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) í gegnum orkunotkun (Umfang 2)
P7 P8
G4-EN17
Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (Umfang 3)
P7 P8
G4-EN18
Umfang losunar gróðurhúsalofttegunda (GHL)
P8
G4-EN19
Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
P8 P9
G4-EN20
Losun ósoneyðandi efna
P7 P8
G4-EN21
Losun köfnunarefnisoxíðs NOx, brennisteinsoxíðs SOx og annarra lofttegunda
P7 P8

Frárennsli og úrgangur

G4-EN22
Heildarfrárennsli vatns eftir gæðum og viðtaka
P8
G4-EN23
Heildarþyngd úrgangs eftir tegund og förgunaraðferð
P8
G4-EN24
Heildarfjöldi og magn mikilsháttar úrgangs
P8
G4-EN25
Þyngd meintra eiturefna samkvæmt Basel samningi viðauka I, II, III og VIII, sem eru flutt innanlands, utanlands og/eða meðhöndluð hérlendis
P8
G4-EN26
Sérstaða, stærð, verndunarflokkur og líffræðileg fjölbreytni vatnshlota og tengdra búsvæða sem verða fyrir stórvægilegum áhrifum vegna vatnstöku og/eða frárennslis
P8
G4-EN27
Umfang aðgerða sem stuðla að minnkun umhverfisáhrifa á framleiðslu og/eða þjónustu
P7 P8 P9
G4-EN28
Hlutfall seldra vara og umbúðir sem eru endurunnar eftir tegund
P8

Hlíting

G4-EN29
Fjárhæð mikilsháttar sekta og tæmandi listi yfir viðurlög sem fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna brota gegn umhverfisverndarlögum og -reglum
P8

Samgöngur

G4-EN30
Mikilsverð umhverfisáhrif vegna flutnings á framleiðsluvörum og öðrum vörum og hráefni sem fyrirtækið notar þ.m.t. ferðir starfsmanna
P8

Heildarþáttur

G4-EN31
Heildarfjárfestingar og útgjöld vegna umhverfisverndar flokkað eftir tegund
P7 P8 P9

Umhverfisáhrif birgja

G4-EN32
Hlutfall nýrra birgja sem voru skimaðir eftir umhverfisvísum
P8
G4-EN33
Möguleg eða raunveruleg hætta á neikvæðum umhverfisáhrifum í aðfangakeðju fyrirtækisins og viðbrögð við slíkum áhrifum
P8

Umhverfismál og höndlun umkvörtunarefna

G4-EN34
Fjöldi umkvörtunarefna vegna umhverfisáhrifa sem tekið var á, og leyst, í gegnum formlegt ferli
P8

Samfélagsmál

GC*

Vinnumál og starfsskilyrði

Vinnuafl

G4-LA1
Starfsmannavelta eftir aldri, kyni og starfsstöð
P6
G4-LA2
Fríðindi fastráðins starfsfólks, raðað eftir starfsstöð
G4-LA3
Endurkoma til starfa og starfslok eftir foreldraorlof eftir kyni
P6

Kjaramál

G4-LA4
Lágmarks uppsagnarfrestur í tengslum við mikilsháttar breytingar á starfsemi, þ.m.t. hvort kveðið sé á um slíkt í kjarasamningum
P3

Vinnueftirlit

G4-LA5
Hlutfall starfsfólks sem tekur þátt í nefndum um vinnueftirlit sem sjá um eftirfylgni og eftirlit gagnvart öryggi og heilsu starfsfólks. Greinið frá sérstökum átaksverkefnum, ef við á
G4-LA6
Tíðni meiðsla, starfstengdra sjúkdóma, fjarverudaga og dauðsfalla sem tengjast starfi eftir starfsstöðvum
G4-LA7
Hlutfall starfsfólks sem er í áhættuhópi varðandi starfstengd slys eða sjúkdóma
G4-LA8
Heilsu- og áhættuþættir sem falla undir ákvæði í kjarasamningum

Þjálfun og menntun

G4-LA9
Meðaltími fræðslustunda á starfsmann á ári eftir starfshópum og kyni
P6
G4-LA10
Verkefni er lúta að þekkingarþróun og símenntun sem aðstoða starfsmenn við að viðhalda starfsmöguleikum sínum og stýra starfslokum
G4-LA11
Hlutfall starfsmanna sem undirgangast reglulegt frammistöðu- og starfsþróunarmat, m.a. með tilliti til kyns og starfsvettvangs
P6

Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri

G4-LA12
Samsetning stjórnenda og starfsmanna eftir kyni, aldri og minnihlutahópum, auk annarra fjölbreytileikavísa
P6

Launajafnrétti

G4-LA13
Hlutfall launa karla og kvenna eftir flokkum og starfsstöðvum
P6

Mat á starfsskilyrðum starfsfólks birgja

G4-LA14
Hlutfall nýrra birgja sem eru skimaðir eftir vísum um starfsskilyrði
G4-LA15
Raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á starfsskilyrði í aðfangakeðju fyrirtækisins og viðbrögð við þeim áhrifum

Starfsskilyrði og höndlun umkvörtunarefna

G4-LA16
Fjöldi umkvartana varðandi starfsskilyrði sem tekið var á og sett í samþykkt ferli á vinnustað

Mannréttindi

Fjárfestingar

G4-HR1
Fjöldi og prósentuhlutfall af stórum fjárfestingarsamningum og áætlunum sem hafa ákvæði varðandi mannréttindi eða hafa verið skimuð með mannréttindi í huga
P2
G4-HR2
Fjöldi klukkustunda sem fer í þjálfun vegna stefnu í mannréttindamálum og/eða fræðsla vegna verklagsreglna varðandi mannréttindamál er varða starfsemi fyrirtækisins. Tilkynnið prósentuhlutfall starfsfólks sem hlotið hefur slíka þjálfun
P1

Jafnræði

G4-HR3
Fjöldi atvika er varða jafnréttislög og aðgerðir í kjölfarið
P6

Félagafrelsi og sameiginlegar kjaraviðræður

G4-HR4
Starfsemi og/eða birgjar sem hafa verið uppvísir að eða eru líklegir til að sniðganga lög um félagafrelsi og sameiginlegar kjaraviðræður og ráðstafanir sem hafa verið gerðar til að tryggja slík réttindi
P3

Barnavinna

G4-HR5
Starfsemi þar sem hætta er á að barnavinna viðgangist og aðgerðir sem gripið hefur verið til, til að koma í veg fyrir slíka starfsemi
P5

Nauðungarvinna og skylduvinna

G4-HR6
Starfsemi þar sem hætta er á nauðungarvinnu og skylduvinnu og aðgerðir sem gripið hefur verið til, til að koma í veg fyrir slíka starfsemi
P4

Öryggismál

G4-HR7
Prósentuhlutfall starfsfólks er sinnir öryggismálum, sem hefur hlotið þjálfun og fræðslu varðandi mannréttindastefnu eða önnur viðeigandi réttindi er varða starfsemi fyrirtækisins
P1

Frumbyggjaréttur

G4-HR8
Fjöldi atvika er varða brot á réttindum frumbyggja á landi þeirra og ráðstafanir gerðar í kjölfarið
P1

Mat

G4-HR9
Hlutfall og fjöldi aðgerða sem hafa þarfnast umfjöllunar og/eða áhættumats vegna mannréttindamála
P1

Mat á mannréttindamálum birgja

G4-HR10
Prósentuhlutfall birgja sem hafa verið rýndir á forsendum mannréttinda
P2
G4-HR11
Mannréttindabrot eða hætta á mannréttindabrotum og afleiðingar þeirra, innan aðfangakeðju fyrirtækisins og aðgerðir við slíkum brotum
P2

Mannréttindi og höndlun umkvörtunarefna

G4-HR12
Hlutfall umkvörtunarefna vegna mannréttindabrota, sem hafa verið tilkynnt, tekið á og leyst eftir formlegu ferli umkvörtunarefna
P2

Samfélag

GC*

Samfélagið

Nærsamfélag

G4-SO1
Eðli, umfang og virkni hvers konar verkefna og verklags sem metur og stýrir áhrifum starfseminnar á samfélög
P1
G4-SO2
Rekstur með afgerandi neikvæð áhrif á samfélagið
P1

Spilling

G4-SO3
Hlutfall og heildarfjöldi viðskiptaeininga sem greindar hafa verið með tilliti til hættu á spillingu
P10
G4-SO4
Upplýsingaflæði og fræðsla varðandi stefnumótun og reglur til að uppræta spillingu
P10
G4-SO5
Staðfest tilfelli um spillingu og aðgerðir í kjölfarið
P10

Opinber stefna

G4-SO6
Heildarhlutfall styrkja til stjórnmálasamtaka eftir landi og hlutfall styrkþega í hverju landi fyrir sig
P10

Samkeppnishamlandi hegðun

G4-SO7
Heildarfjöldi málshöfðana vegna samkeppnishamlandi hegðunar, gegn hringamyndun eða einokun og niðurstaða slíkra mála

Hlíting

G4-SO8
Fjárhæð viðurlaga og tæmandi listi yfir viðurlög sem fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna brota gegn lögum og reglum

Mat á samfélagsáhrifum birgja

G4-SO9
Prósentuhlutfall nýrra birgja sem hafa verið rýndir með viðmiðum um samfélagsábyrgð
G4-SO10
Mikil raunveruleg og/eða hugsanleg neikvæð áhrif á samfélagið í aðfangakeðju og aðgerðir í kjölfarið

Samfélagsáhrif og höndlun umkvörtunarefna

G4-SO11
Fjöldi umkvörtunarefna vegna samfélagsáhrifa, sem hafa verið skráð, tekið á og leyst eftir formlegu ferli umkvörtunarefna

Félagslegir þættir

GC*

Vöruábyrgð

Heilsa og öryggi viðskiptavina

G4-PR1
Prósentuhlutfall af vöru- og þjónustuflokkum sem hafa verið metnir eftir heilsu- og öryggisvísum sem hafa leitt til endurbóta
G4-PR2
Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum varðandi áhrif á heilsu og öryggi af vöru eða þjónustu skoðað með tilliti til vistferils og flokkað eftir niðurstöðum

Merkingar á vöru og þjónustu

G4-PR3
Gerð vöru- og þjónustuupplýsinga sem krafist er í verklagsreglum og hlutfall vöru og þjónustu sem fellur undir slíkar upplýsingakröfur
G4-PR4
Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum varðandi merkingar á vöru eða þjónustu, flokkað eftir niðurstöðu
G4-PR5
Niðurstöður kannana er mæla ánægju viðskiptavina

Markaðssetning

G4-PR6
Sala á bannaðri eða umdeildri vöru
G4-PR7
Fjöldi atvika þar sem ekki var farið eftir reglum varðandi markaðssetningu þar með talið, auglýsingu, kynningu og styrki, flokkað eftir niðurstöðu
G4-PR8
Heildarfjöldi rökstuddra kvartana varðandi brot á persónuvernd og tap á persónulegum gögnum

Hlíting

G4-PR9
Fjárhæð sekta vegna brota gegn lögum og reglum vegna vöruframboðs og notkunar á vörum og þjónustu

Viðauki

G4-10
Flokkun vinnuafls og hvernig ráðningarsamningar
skiptast eftir kyni og starfi
Fjöldi starfsfólks í desember Alls Konur Karlar
2014 427 256 171
2015 442 262 180
2016 542 326 216
Fastráðnir
2014 209 111 98
2015 214 111 103
2016 236 126 116
Tímavinnustarfsfólk
2014 218 145 73
2015 228 151 77
2016 306 197 109
Heildarfjöldi eftir ráðningarformi og starfi
Fullt starf Hlutastarf Tímavinna
Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Samtals
Dreifingarmiðstöð 50 81 0 0 12 19 62
Skrifstofa 45 88 4 8 2 4 51
Starfsfólk í Vínbúðum 30 9 26 7 292 84 348
Stjórnendur í Vínbúðum 41 51 40 49 0 0 81
Alls 166 31 70 13 306 56 542
G4-EC1
Efnahagsreikningur eftir hagsmunaaðilum
Hagsmunaaðili 2016 2015 2014
Tekjur
Sala áfengis og tóbaks Viðskiptavinir 33.067 29.385 28.638
Gjöld
Vörunotkun (vörur og þjónusta) Birgjar 29.283 26.239 25.541
Laun og launatengd gjöld Mannauður 2.124 1.893 1.747
Arður Eigandi 1.000 1.500 1.400
Félagslegar fjárfestingar Samfélagið 32 32 62
Eftirstöðvar 629 -279 -112

Upphæðir í m.kr.

G4-EC9
Hlutfall innkaupa frá birgjum úr nærsamfélagi

ÁTVR skilgreinir Ísland sem nærsamfélag sitt. Allar vörur eru keyptar af innlendum áfengis- og tóbaksbirgjum. Virkir áfengisbirgjar eru um 60 talsins og tóbaksbirgjar 5.

Helstu niðurstöður viðhorfskönnunar á meðal áfengis- og tóbaksbirgja. Könnunin var gerð í nóvember 2016.

Ánægðir Hlutlausir Óánægðir
Fyrirkomulag áfengissölu á Íslandi 68% 10% 22%
Ánægja með ÁTVR á heildina litið 77% 8% 15%
Tryggja vöruvalsreglur hlutleysi gagnvart birgjum? 43% 32% 25%
Þjónusta innkaupadeildar 91% 7% 2%
Þjónusta dreifingarmiðstöðvar 70% 20% 10%
Upplýsingagjöf frá ÁTVR 57% 28% 15%
G4-EN1
Notkun á hráefni eftir þyngd eða magni

Sólarræsting sér um ræstingar á Stuðlahálsi og var fyrsta Svansvottaða ræstingarfyrirtækið á Íslandi. Í Vínbúðum sér starfsfólk um þrif. Árið 2016 voru notaðir 644 lítrar af ræstiefnum og eru 90% þeirra umhverfisvottaðar, ýmist með norræna umhverfismerkinu Svaninum eða Evrópublóminu, umhverfismerki ESB. Unnið er að því að allar ræstingarvörur verði umhverfisvottaðar. 

2014 2015 2016 Markmið 2016
Prentun
Skrifstofupappír 8,5 6,7 6,1 7,0 kg/stg.
Prentun umhverfisvottuð 98% 97% 100% 100% hlutfall
Einnota vörur
Plastglös 17 0 0 0 stk./stg.
Pappamál 43 5 9 10 stk./stg.
Ræstiefni
Sólarræsting 100% 100% 100% 100% hlutfall
Ræstivörur 88% 87% 90% 90% hlutfall
Umbúðir
Seldir plastpokar 91.759 83.596 80.830 70.000 stk./m.ltr.
Strekkifilma 761 418 463 575 kg/m.ltr.
G4-EN3
Bein orkunotkun eftir orkutegund

Þriðjungur raforkunotkunar fyrirtækisins er á Stuðlahálsi. Til að fylgjast með orkunotkun er í notkun sérstakt hússtjórnarkerfi sem vaktar notkun rafmagns og hita og stýrir álagi á Stuðlahálsi 2 en þar eru höfuðstöðvar fyrirtækisins, dreifingarmiðstöð og Vínbúðin Heiðrún. Í grænu skorkorti er sett markmið og fylgst með orkunotkun. Til einföldunar er notkunin umreiknuð í meðalheimilisnotkun og markmið og mælingar miðast við hana. Rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi var sambærileg notkun 131 heimila og heitt vatn samsvaraði notkun 120 heimila og jókst milli ára. Skýra má aukningu á byggingar á viðhaldsframkvæmdir að hluta.

Rafmagnsnotkun

ÁTVR þekkir til fulls rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi 2 og á 8.494 fermetrum Vínbúða (32) eða um 73% heildarfermetrafjölda Vínbúða. Raforkunotkunin var 1,558 MWst á þessum fermetrum. ÁTVR hefur ekki fullnægjandi vitneskju um rafmagnsnotkun í leiguhúsnæði þar sem rafmagn er hluti af leiguverði eða öðrum rekstrarkostnaði. Heildarnotkun er áætluð 1.898 MWst eða sem svarar um 89 kWst/m2. Stuðlaháls er með 72 kWst/m2 og þekktar Vínbúðir 106 kWst/m2. Það er aukning um 0,9% frá fyrra ári.

Uppruni raforku: 100% vatnsorka

Heitavatnsnotkun

Vitneskja um heitavatnsnotkun er sömu takmörkunum háð og vitneskja um rafmagnsnotkun. ÁTVR þekkir til fulls heitavatnsnotkun á Stuðlahálsi 2 og 5.316 fermetrum Vínbúða (17) eða um 45% af heildarfermetrafjölda Vínbúða. Heitavatnsnotkunin var 94.672 m3 á þessum fermetrum. Heildarnotkun er áætluð 125.451 m3 sem gerir um 6,1 rúmmetra á hvern fermetra húsnæðis. Stuðlaháls með 7,6 m3/m2 og þekktar Vínbúðir 4,8 m3/m2. Það er aukning um 5,6% frá fyrra ári.

Sé miðað við systurfyrirtækin á Norðurlöndum þá er minnst rafmagnsnotkun á Vínbúð hjá okkur. Umreiknað miðað við heildarfermetrafjölda er áætluð heildarnotkun rafmagns tæplega 2 GWst á ári og heitt vatn 125 þúsund rúmmetrar.

GRÆNT SKORKORT 2014 2015 2016 Markmið 2016 Útreikningar
Orkunotkun - Stuðlaháls 2 Notkun meðalheimilis
Rafmagn 121 130 131 120 (5,0 MWst pr. ár)
Heitt vatn 44 47 60 45 (573,3 m3)
Heitt vatn - snjóbræðsla 50 66 60 65 (573,3 m3)
Rafmagn Vínbúðir m2 kWst kWst/m2 Heimili
Orkunotkun Notkun meðalheimilis
32 af 50 Vínbúðum 8.494 904.176 106 181 (5,0 MWst pr. ár)
G4-EN6
Lækkun á orkunotkun

Markvisst unnið að innleiðingu á LED lýsingu í viðhaldi á Vínbúðum.  Í byrjun árs 2016 var Vínbúðin á Akranesi endurnýjuð og skipt út glóperum og LED lýsing sett þar sem henni var viðkomið. Einnig voru settir nýir ofnar ásamt því að rafmagn og pípulagnir voru endurnýjaðar í heild sinni. Lækkun á orkunotkun er um 30% frá því að lýsing var endurnýjuð.

Hér er orkunotkun í Vínbúðinni á Akranesi frá árinu 2005

Ársnotkun - kWhW

LED ljós eða sparpera er sett upp þegar Vínbúðir eru endurnýjaðar.

Helsti kostur sparperunnar er 80% orkusparnaður miðað við glóperu, hún endist í 6-10 ár og ekki er hætta á íkveikju vegna ofhitnunar.

G4-EN15
Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
G4-EN16
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (ghl) í gegnum orkunotkun
G4-EN17
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (ghl)
G4-EN30
Mikilsverð umhverfisáhrif vegna flutnings á framleiðsluvörum og öðrum vörum og hráefni sem fyrirtækið notar þ.m.t. ferðir starfsmanna

ÁTVR gerir sér grein fyrir því að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd. Með því að skrifa undir yfirlýsingu í loftlagsmálum skuldbindur fyrirtækið sig til að að draga úr þeim í starfsemi sinni. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, verndun jarðarinnar, númer 13 er hér í öndvegi. 

ÁTVR kolefnisjafnar allan beinan útblástur, 134 tonn og flug 24 tonn, alls 158 tonn. Þar sem flug er keypt frá þriðja aðila þá verður til jákvætt kolefnisfótspor (e positive karbon footprint). Með því stuðlum við sjálfbærum rekstri.

Helstu umhverfisáhrifum vegna vörudreifingar má skipta í tvennt. Í fyrsta lagi losun koltvísýrings vegna eldsneytisbrennslu og í öðru lagi slit á vegum vegna akstur.

Akstur

Í árslok 2016 rak ÁTVR 50 Vínbúðir sem seldu tæplega 21 milljón lítra af áfengi sem er nær eingöngu dreift miðlægt frá vöruhúsi á Stuðlahálsi. ÁTVR flytur um 80% áfengis með eigin bílum en býður út um 20%. Eigin bílar flytja um höfuðborgarsvæðið, Borgarnes, Akranes, Suðurnesin og Suðurland að Hvolsvelli. ÁTVR flytur tóbak á höfuðborgarsvæðinu með eigin bílum en býður út restina. Því var markmið hækkað við eigin flutning en stóð í stað með aðkeyptan.

Heildarnotkun eldsneytis á flutningabíla ÁTVR var 39.557 lítrar og eknir kílómetrar 121.987. Aukninguna má skýra með aukinni dreifingu með eigin bílum. Þrír sendiferðabílar fóru 47.068 km og eyddu rúmlega 4.000 lítrum. Þetta samsvarar því að um 119 tonn af CO2 fari út í andrúmsloftið.

Heildarnotkun eldsneytis á fólksbíla ÁTVR var tæplega 7.000 lítrar og eknir kílómetrar um 72.526. Þetta samsvarar því að um 15 tonn af CO2 fari út í andrúmsloftið.

ÁTVR nýtti tólf dísilbíla á árinu 2016. Heildareldsneytisnotkun var 50.584 lítrar af dísilolíu og eknir kílómetrar voru 241.581. Heildarlosun var 134 tonn af CO2. Samkvæmt upplýsingum á vef Kolviðar er verð vegna kolefnisjöfnunar 2 kr./kg CO2. Kostnaður ÁTVR við kolefnisjöfnun vegna aksturs á bílum nam því 268.000 krónum sem samsvarar því að gróð­ursetja 1.254 tré.

Umfang aksturs vegna dreifingar þriðja aðila utan höfuðborgarsvæðisins er 113 tonn af CO2. Miðað er við tölur frá cefic.org en þar er áætlað að losun sé 61 g af CO2/tonnkílómetra.

Útblástur vegna orkunotkunar var bætt inn í útreikninga.  Áætlað er að notaðar hafi verið tæplega 2 gWst af rafmagni og 124.000 rúmmetrar af heitu vatni fyrir allan rekstur. Áætlaðað er 21 tonn* af útblæstri losni við framleiðslu rafmagns og 64 tonn** CO2 ígildi við framleiðslu heits vatn. Orka náttúrunnar kolefnisjafnar um 8% af útblæstri eða 8 tonn.

*Losun hjá Orku náttúrunnar er um 11 g/kWst.
**Magfaldað með 46,67 til að finna kWst.

FLUG STARFSFÓLKS

Þó að flug falli undir óbein áhrif var ákveðið að kolefnisjafna allt flug. Starfsfólk ÁTVR flaug samtals 27 ferð­ir til og frá Íslandi á árinu 2016. Samkvæmt reiknilíkani Kolviðar um kolefnislosun var hún samtals um 14 tonn CO2. Miðað við að verð kolefnisjöfnunar sé 2 kr./kg CO2 þá er kostnaður ÁTVR við kolefnisjöfnun flugs 28.000 krónur. Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja er 131.

Í innanlandsflugi voru samtals 68 ferðir, flestar til Akureyrar. Samkvæmt reiknilíkani á Kolviði var losun samtals 10 tonn CO2. Miðað við að verð kolefnisjöfnunar sé 2 kr./kg CO2 þá er kostnaður ÁTVR við kolefnisjöfnun innanlandsflugs 20.000 krónur. Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja er 94 og munu þau taka þátt í andardrætti Íslands um ókomin ár.

ÓBEIN LOSUN

Könnun á ferðahögum starfsfólks til og frá vinnu var endurtekin. Niðurstaða var sú að 94 tonn af CO2 losna út í andrúmsloftið vegna samgangna starfsfólks. Betri niðurstaða en árið 2015 þrátt fyrir að ársverkum fjölgaði.

Þetta má þakka:

 • Samgöngusamningum (52% sumar og 33% vetur)
 • Minni mengun frá einkabílum 172 í 157 gr/km
 • Styttri meðalvegalengd frá vinnustað, 6,1 km

Markmiðið var að minnka losun vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu niður í 97 tonn og náðist það.

Langtímamarkmið ÁTVR er að draga úr notkun bifeiða og nýta vistvænustu bíla sem verða í boði í framtíðinni. Stefnt er að því að útblástur minnki um 40% fyrir árið 2030. Í úrgangsmálum er markmiðið um endurvinnsluhlutfall 91% og stefnt að því að það verði 98% árið 2030. Urðaður úrgangur var um 26 tonn á síðasta ári stefnt er að því að hann fari í 8 tonn sem samsvarar 75% samdrætti. 

Til að draga úr útblæstri í umfangi 2 og 3 er hægt að spara rafmagn og heitt vatn. Setja upp LED perur sem víðast í byggingum. Einnig er hægt að skoða strandsiglingar, auka rafrænar skjalasendingar, nota margnota drykkjarmál og burðarpoka, halda fjarfundi, minnka plastnotkun, stunda innkaup af nærsvæði, kaupa vistvænan mat, minnka úrgang, leggja áherslu á endurnotkun og endurvinnslu, nýta vistvænar samgöngur og vistvæn innkaup. Setja í samninga við birgja ákvæði um kolefnisjöfnun í viðskiptum með vörur og þjónustu. Á vef Vínbúðanna eru nánari upplýsingar um vinnu fyrirtækisins í loftslagsmálum og uppfærast tölur reglulega. Starfsfólk ÁTVR vill vera fyrirmynd í samfélagslegri ábyrgð og mynda jákvætt kolefnisfótspor sem styður náttúruna okkar.

Tonn CO2 Áhrif 2014 2015 2016 Markmið 2016
Eigin fólksbílar Bein 18 14 15 14
Eigin flutningabílar Bein 72 78 109 89
Eigin sendiferðabílar Bein 12 10 10 13
Raforkunotkun Óbein-2 21 21 20
Varmanotkun Óbein-2 61 64 60
Keyptur flutningur Óbein-3 113 113 113 109
Flug innanlands Óbein-3 10 10 10 10
Flug erlendis Óbein-3 19 15 14 17
Starfsfólk, ferðir úr og í vinnu Óbein-3 103 103 94 97
Bílaleigubílar og leigubílar Óbein-3 1 1 1 1
Urðun sorps Óbein-3 19 22 21 22
Sjóflutningar áfengis Óbein-3 548 549 569 **
Sjóflutningar tóbaks Óbein-3 11 10 10 **
Losun GHL - samtals 1.007 1.051
Kolefnisjafnað 135 166
Kolefnisfótspor 872 885

* Breyttar reikniforsendur

** Ekkert markmið

Dísilolía lítrar 2014 2015 2016 Meðaleyðsla
Fólksbílar 8.800 6.946 6.983 9,6
Eigin flutningabílar 27.010 30.036 39.577 32,4
Sendiferðabílar 5.390 4.095 4.024 8,5
Alls 41.200 41.077 50.584
Eknir km 2014 2015 2016
Fólksbílar 84.898 66.437 72.526
Eigin flutningabílar 78.477 86.537 121.987
Sendiferðabílar 51.609 45.886 47.068
Alls 214.984 198.860 241.581
Eigin flutningur – Kolefnisfótspor ÁTVR
Bein losun CO2-ígildiTonn

G4-EN18
Umfang losunar gróðurhúsalofttegunda (ghl)

Heildarlosun koltvísýrings þar sem ÁTVR hefur bein áhrif er 134 tonn og allt flug er 24 tonn. Það gerir 429 kg af koltvísýringi á hvern starfsmann fyrirtækisins.

Eingöngu er dísilolía notuð á tólf bifreiðar. Heildarnotkun er 50.584 lítrar eða 176 lítrar á hvern starfsmann. Heildarsala áfengislítra jókst um 6,45% á árinu.

Óbein losun er 917 tonn af koltvísýringi sem eru um 2.940 kg á hvern starfsmann.

Heildar kolefnisspor ÁTVR er því 1.051 tonn en það vantar að reikna lífsferil vöru og innkaup til reksturs og því er þetta ekki endanleg tala.

Tonn CO2 CO2 Stöðugildi 2016 (kg) Stöðugildi 2015* (kg) Breyting % Áhrif Umfang* Kolefnisjöfnun Tré
Eigin bílar 134 429 355 21,0 Bein 1 Kolefnisjafnað 1.254
Rafmagn 21 67 73 -8,0 Óbein 2
Heitt vatn 64 205 213 -3,5 Óbein 2
Flug 24 77 87 -11,6 Óbein 3 Kolefnisjafnað 225
Keyptur flutningur 113 362 394 -8,1 Óbein 3
Starfsmenn, til og frá vinnu 94 301 359 -16,1 Óbein 3
Sjóflutningar áfengis 569 1.824 1.913 -4,7 Óbein 3
Sjóflutningar tóbaks 10 32 35 -8,0 Óbein 3
Bílaleigubílar 1 3 3 -8,0 Óbein 3
Urðun sorps 21 67 77 -12,2 Óbein 3
Kolefnisfótspor 1.051 3.369 3.509 -4,0
Lítrar Stöðugildi Áhrif Umfang* Kolefnisjöfnun
Dísilolía 2016 50.584 162 ltr./stg. Bein 1 Kolefnisjafnað
Dísilolía 2015 41.077 143 ltr./stg. Bein 1 Kolefnisjafnað

ÁTVR kolefnisjafnar allan beinan útblástur, 134 tonn og flug 24 tonn, alls 158 tonn hjá Kolviði og er kostnaðurinn við það 316.000 krónur sem samsvarar því að gróðursett séu 1.479 tré.

Þar sem flug er keypt frá þriðja aðila þá verður til jákvætt sótspor (e positive karbon footprint). Með því stuðlum við sjálfbærum rekstri.

* 1 bein áhrif: G4-EN15
   2 óbein áhrif: G4-EN16
   3 óben áhrif: G4-EN17

G4-EN23
Magn úrgangs og förgun
Tonn Umhverfisáhrif 2014 2015 2016 % breyting CO2-e losun
Endurunnið
Bylgjupappi Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 171 194 231 19,2 -1.552
Plastumbúðir Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 23,9 22,3 9,1 23,0 -4
Plast til Odda Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 18,4 23,0 -8
Gæðapappír Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 3,2 3,7 6,9 89,0 -46
Önnur flokkun Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 2,1 3,4 9,8 186,8 -16
Lífrænt til moltugerðar Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 2,6 4,8 5,1 7,2 -14
Samtals endurunnið 203,0 228,0 280,5 23,0 -1.640
Urðað
Blandaður úrgangur Jarðvegsmengun 18,2 20,6 24,6 19,5 20
Samtals urðað 18,2 20,6 24,6 19,5 20
Samtals úrgangur 221,2 248,6 305,1 22,7 -1.621
Endurvinnsluhlutfall % 92 92 92
Markmið % 89 90 91
Grófur úrgangur
10,2 17,6 30,0 70,2 0
Áætlaður heildarúrgangur
248 278 318 14,4
Úrgangur pr. stöðugildi [tonn]
0,9 1,0 1,0

Forsendum töflu breytt milli ára. Áður var grófur úrgangur skipt í hlutföllunum 30/70 í urðað/endurunnið en nú er hann tekinn sér. Grófur úrgangur tengist ekki daglegum rekstri heldur oftast tímabundnum framkvæmdum. Steinsteypa, innréttingar og byggingahlutar úr timbri.

Losun CO2 vegna urðaðs úrgangs er: 20 tonn* 
Með því að flokka úrgang til endurvinnslu í stað þess að urða hann má draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Eins og sést í töflu G4-EN23 flokkaði Vínbúðin 281 tonn af úrgangi. Þannig kom fyrirtækið í veg fyrir að út í andrúmsloftið losnuðu gróðurhúsalofttegundir sem jafngilda rúmlega 1.640 tonnum** af CO2. Það samsvarar ársnotkun á 547 fólksbílum (m.v. 3 tonn losun á fólksbíl). Eða samsvarandi akstri allra bifreiða ÁTVR í 12 ár.

96% af verslunum m.v. lítrasölu eru með vigtaðan úrgang. Því má áætla að heildarumfang úrgangs sé 318 tonn, tæplega 26 tonn urðuð og 292 endurunnin. Þjónustuaðilar eru sífellt að bæta þjónustu og skráningu og því bætist meira við af upplýsingum og skýrir það hækkun vigtaðs úrgangs auk söluaukningar á milli ára um 20%.

* Vigtaður blandaður úrgangur margfaldaður með stuðlinum 0,8.  Heimild IPCC.
** Bylgjupappi er margfaldaður með CO2-ígldis stuðlinum 6,71, plastumbúðir með stuðlinum 0,433, lífrænt til moltugerðar með 2,754 og grófur úrgangur og önnur flokkun með 1,6. Miðað er við að viðbótarvinna tækja sem valda útblæstri koldíoxíðs sé sambærileg hvort sem bylgjupappinn og pappírinn er fluttur á urðunarstað til urðunar eða fluttur úr landi til endurvinnslu. Metan er margfaldað með stuðlinum 25. Heimild: Guidelines for the use of LCA in the waste management sector, eftir Helgu J. Bjarnadóttir, Guðmundur B. Friðriksson ofl.


Úrgangur – Kolefnisfótspor ÁTVR
Óbein losun CO2-ígildiTonn

G4-EN27
Umfang aðgerða sem stuðla að minnkun umhverfisáhrifa á framleiðslu og/eða þjónustu
Lífrænt ræktuð vín Fjöldi teg. Seldir ltr. % af seldum ltr. % af seldum ltr. léttvíns % af seldum ltr. bjórs % af seldum ltr.
– annað áfengi
Einingar
2016 113 183.589 0,88% 4,64% 0,19% 0,08% 250.720
2015 107 136.493 0,70% 4,03% 0,12% 0,11% 189.814
2014 69 90.291 0,47% 2,41% 0,10% 0,02% 126.575

Rafrænar skjalasendingar

2014 2015 2016 %
Fjöldi reikninga 55.816 57.186 56.811 -1%
Fjöldi rafrænna reikninga 33.235 32.126 37.967 18%
Hlutfall rafrænna reikninga 60% 56% 67% 19%
Fjöldi pantana 45.479 46.397 46.230 0%
Fjöldi rafrænna pantana 14.627 14.492 16.810 16%
Hlutfall rafrænna pantana 32% 31% 36% 15%
Fjöldi sölureikninga 31.351 30.388 30.550 1%
Fjöldi rafrænna sölureikninga 9.694 8.802 9.707 10%
Hlutfall rafrænna sölureikninga 31% 29% 32% 10%
Millifærslupantanir/innrisala 37.467 41.492 46.223 11%
Sölureikningar m.v. veltu 51% 52% 51% -2%
Hlutfall af heildarinnkaupum 89%* 89% 89% 0%

*Leiðrétting frá fyrra ári

Lykiltölur 2016
28 milljarðar í vörukaup
10.581 gjaldareikningar
26.621 pantanir til ytri birgja
46.223 innri pantanir/sölureikningar
G4-EN28
Hlutfall seldra vara og umbúða sem eru endurunnar eftir tegund

Aðfangakeðjan og endurvinnsla skiptir ÁTVR miklu máli. Endurvinnslan hf., ásamt umboðsmönnum hennar, sér um móttöku allra einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til útflutnings og selur til endurvinnslu.

Skil á drykkjarvöruumbúðum lækkaði milli ára, en alls var hlutfallið 85% af seldum umbúðum. Helsta skýringin á minni skilum er fjöldi ferðamanna en þeir þekkja fæstir hvernig skilakerfið virkar. Alls greiddi Endurvinnslan 1.940 milljónir fyrir þær 121 milljón umbúða sem skiluðu sér.

Á árinu nam heildarsala drykkjarvöruumbúða 142 milljónum eininga þar af voru 45 milljónir seldar í Vínbúðunum. Gera má ráð fyrir að skil á umbúðum frá Vínbúðunum fylgi almennum skilum og því hafi verið skilað til Endurvinnslunnar rúmlega 38 milljónum eininga eða 85% af þeim 45 milljónum sem seldar eru í Vínbúðunum.

Sala eininga í Vínbúðum 2014 2015 2016 Hlutfall skila 2016* Áætluð skil 2016 Breyting 2015/2016
Glerflöskur 8.609.569 9.491.156 10.284.918 81 8.310.214 7,7%
Plast (PET) 380.612 397.199 457.896 85 389.212 13,3%
Áldósir 31.109.559 31.389.913 33.766.663 87 29.410.763 7,0%
Box 452.938 458.540 458.617 Ekki skilagjald 0,0%
Ferna 64.622 91.565 Ekki skilagjald 29,4%
Annað 76.540 20.081 23.168 Ekki skilagjald 13,3%
Alls seldar einingar 40.629.218 41.821.511 45.082.827 38.110.189 7,2%

*Tölur frá Endurvinnslunni

Skil drykkjarumbúða til Endurvinnslunnar 2014 2015 2016
Sala milljónir eininga 126 134 142
Skil milljónir eininga 110 116 121
Skilahlutfall % 88 88 85
Skil eftir tegundum % 2014 2015 2016
Ál 89 91 87
Plast 88 89 85
Gler 85 84 81
G4-EN29
Fjárhæð mikilsháttar sekta og tæmandi listi yfir viðurlög sem fyrirtækið hefur verið látið sæta vegna brota gegn umhverfislögum og -reglum

Engar sektir eða viðurlög á starfsárinu 2016 vegna brota gegn umhverfislögum og -reglum og hefur aldrei gerst.

G4-LA1
Starfsmannavelta eftir aldri, kyni og starfsstöð
Starfsmannavelta eftir ráðningarformi og starfi Fullt starf Hlutastarf Tímavinna Alls
Dreifingarmiðstöð 21% 0% 60% 29%
Skrifstofa 9% 0% 0% 8%
Starfsfólk í Vínbúð 14% 23% 26% 25%
Stjórnendur í Vínbúð 7% 16% 0% 12%
Alls 13% 18% 27% 22%
Starfsmannavelta eftir kyni og aldri 2016 Karlar Konur <30 30-50 >50 Alls
Dreifingarmiðstöð 30% 23% 41% 23% 12% 29%
Skrifstofa 8% 7% 0% 12% 4% 8%
Starfsfólk í Vínbúðum 18% 28% 25% 25% 22% 25%
Stjórnendur í Vínbúðum 4% 15% 17% 16% 7% 12%
Alls 19% 24% 27% 21% 15% 22%

Starfsmannavelta er reiknuð út frá öllu starfsfólki sem var í starfi á árinu 2016. Starfsmannavelta er reiknuð: hættir starfsmenn/heildarfjöldi starfsmanna.

G4-LA5
Sérstök átaksverkefni - Heilsufarsmælingar

 • Reykja ekki
 • Eðlilegt kólesteról
 • Eru í kjörþyngd
 • Fituprósenta (BMI) eðlileg
 • Hreyfa sig
 • Eðlilegur blóðþrýstingur
Sérstök átaksverkefni - Samgöngukannanir

Árlega hafa verið framkvæmdar samgöngukannanir til að fá verðmætar upplýsingar sem notast í stefnumótandi vinnu í umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð. Reykjavíkurborg hefur látið kanna umferðarhegðun höfuðborgarbúa til og frá vinnu og það er gaman að bera saman umferðarmynstur starfsfólks ÁTVR og borgarbúa yfir sumar og vetur. Einnig hefur Vegagerðin látið Land-ráð sf. gera fyrir sig kannanir um ferðahegðun borgarbúa og er einkabíllinn hærri þar. Í könnun fyrir veturinn 2016 kemur í ljós að 78% borgarbúa aka á einkabíl en 42% starfsmanna ÁTVR.

Einnig telur starfsfólk ÁTVR að samgöngusamningur og hreyfing í kjölfarið hafi góð áhrif á heilsu sína en rúm 70% eru sammála. Enginn ósammála. Óvissir eru 12% og hvorki né 16% svara.


Borgarbúar og ÁTVR til og frá vinnu

Vetur 2016

Einkabíll Strætisvagn Hjóla Ganga Samferða
ÁTVR vetur 2016 42% 12% 13% 28% 5%
Borgarbúar vetur 2016 67% 7% 6% 13% 7%

Borgarbúar og ÁTVR til og frá vinnu

Vor 2016

Einkabíll Strætisvagn Hjóla Ganga Samferða
ÁTVR sumar 2016 32% 8% 25% 33% 3%
Borgarbúar vor 2016 65% 10% 8% 10% 7%
G4-LA6
Tíðni meiðsla, starfstengdra sjúkdóma, fjarverudaga og dauðsfalla sem tengjast starfi eftir starfsstöðvum

Á árinu voru skráð sjö slys sem er hækkun frá árinu áður. Fjögur slys voru til og frá vinnu, þar af þrjú hálkuslys og eitt reiðhjólaslys. Þrjú slys urðu á starfsstöð. Markmiðið er öruggur og slysalaus vinnustaður. Fjarvistir vegna veikinda og veikinda barna jukust á árinu, voru 2,3% í fyrra en eru 2,5% í ár. Mikil veikindi voru vegna inflúensu á fyrri hluta ársins og skýrir það að mestu mismuninn.

ÁTVR fékk gullvottun í Hjólavottun vinnustaða. Vottunin er tæki til að innleiða bætta hjólreiðamenningu og þar með draga úr umhverfisáhrifum. 

Slys Karlar Konur Alls
2016 4 3 7
2015 2 4 6
2014 4 6 10
Fjarvistir vegna veikinda og veikinda barna í hlutfalli við unnar klukkustundir Konur Karlar Heild 2016 Heild 2015 Heild 2014
Vínbúðir 2,3% 2,9% 2,6% 2,3% 2,3%
Dreifingarmiðstöð 3,6% 3,3% 3,4% 3,5% 3,2%
Skrifstofa 2,2% 1,8% 2,0% 2,0% 1,6%
ÁTVR í heild 2,3% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2%
G4-LA9
Meðaltími fræðslustunda á starfsmann á ári eftir starfshópum og kyni

ÁTVR fjárfesti í tæplega 5.000 klukkustundum til fræðslu og þjálfunar starfsmanna. Það jafngildir 124 vinnuvikum.

Fræðslustundir eru 17 á hvert stöðugildi eða rúmlega 2 dagar á starfsmann. Á síðasta ári voru tæplega 5.700 klukkustundir í fræðslu og þjálfun eða 141 vinnuvika. Fræðslustundum fækkaði og er skýringin að ekki var WSET nám og skyndihjálparnámskeið. Einnig voru færri nemendur í Vínfræði I og II sem og á vinnuvélanámskeiði. 

Í heilsueflingu eru sjö fjölbreyttir fræðslufundir að Stuðlahálsi sem lúta að andlegri og líkamlegri heilsu starfsfólks. Boðið var upp á fræðslu um kvíða, mikilvægi svefns, sjálfsnudd, hlaupa- og hjólanámskeið, fróðleik um vítamín og næringu svo dæmi sé tekið. Ekki eru í þessum tölum tímar um fyrirlestra og þátttöku starfsfólks í símenntun hjá Stjórnvísi, Dokkunni, hjá upplýsingatæknifyrirtækjum og háskólasamfélagi.

G4-LA11
Hlutfall starfsmanna sem undirgangast reglulegt frammistöðu- og starfsþróunarmat, m.a. með tilliti til kyns og starfsvettvangs

Öllu starfsfólki var boðið að fara í frammistöðusamtal á árinu. Unnið er eftir matskerfi þar sem bæði starfsmaðurinn sjálfur og yfirmaður meta frammistöðu á fyrirfram skilgreindum þáttum. Markmiðið er að slíkt samtal eigi sér stað einu sinni á ári og að því sé svo fylgt eftir með óformlegra samtali sex mánuðum síðar. Unnið er að endurskoðun frammistöðusamtala og stefnt á að taka upp endurskoðað verklag í upphafi næsta árs. Starfsþróunarstefna ÁTVR var unnin og samþykkt í árslok. Stefnan er sett fram á grundvelli vinnustaðagreininga, frammistöðusamtala og rýnihópa um fræðsluþörf sem störfuðu í tengslum við verkefnið. 

G4-HR4
Starfsemi og/eða birgjar sem hafa verið uppvísir að eða eru líklegir til að sniðganga lög um félagafrelsi og sameiginlegar kjaraviðræður og ráðstafanir sem hafa verið gerðar til að tryggja slík réttindi

ÁTVR er einungis með starfsemi á Íslandi og því er ekki talin veruleg hætta á að brotið sé á réttindum starfsmanna varðandi samningsrétt eða þátttöku í stéttarfélögum.

G4-PR1
Gæðaeftirlit áfengis

Vörugæði og neysluöryggi eru meginstoðir í ábyrgri starfsemi ÁTVR. Fjöldi skilaðra eininga á árinu voru 3.396 sem er samdráttur um 15% á milli ára. Flest vöruskil má rekja til korkskemmda. Af hverjum 100 þúsund seldum einingum var um 8 skilað. Fjöldi innkallana á árinu voru 18. Helstu orsakir voru frávik frá gæðum.

Vottun skynmats hélt áfam á árinu. Þriðji aðili vottar skynmatsferlið og kom reglulega fulltrúi frá BSI á Íslandi, sem er faggild skoðunarstofa, og tók út verklagið. Tilgangurinn með vottun skynmats og úttektum er að tryggja að skjalfestu verklagi sé fylgt og að skuldbinding ÁTVR um að vinna að stöðugum umbótum í skynmatsferlinu sé til staðar.

Í lok september var alkóhólmælir tekinn í notkun. Með honum er á fljótlegan hátt hægt að mæla vínandamagn, eðlisþyngd o.fl. þætti með mikilli nákvæmni. Mælirinn er notaður flesta daga við reglubundið eftirlit með söluvöru og við eftirlit með sýnishornum sem berast vegna umsókna um sölu á áfengi. Í viku hverri eru að jafnaði mæld um 50 sýnishorn.

Tilgangurinn er fyrst og fremst að tryggja að vínandi í áfengi sé í samræmi við merkingar. Niðurstöður mælinga hingað til eru jákvæðar að því leyti að langflestar vörur bera réttar alkóhólmerkingar. Frávik eru flest minni háttar, en þó hefur vörum verið hafnað vegna þess að raunverulegu alkóhólinnihaldi og merkingum bar ekki saman.

Vöruskil 2016 2015 2014
Fjöldi skilaðra eininga 3.396 3.984 3.017
Af 100.000 seldum einingum 8 10 7
G4-PR3
Gerð vöru- og þjónustuupplýsinga sem krafist er í verklagsreglum og hlutfall vöru og þjónustu sem fellur undir slíkar upplýsingakröfur

Mikilvægasti vöru- eða þjónustuflokkur er áfengir drykkir. Óáfengir drykkir, gjafapakkningar, tóbak o.fl. eru því ekki í þessum vísi. ÁTVR framkvæmir ekki eigin merkingu á vörum. Ábyrgð fyrirtækisins felst fremur í að kanna hvort þær séu í samræmi við lög og reglur.

Reglugerð um vöruval, innkaup og dreifingu áfengis, nr. 1106/2015 og miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda, liggja til grundvallar mati á vörum og umbúðum. Þetta er gert í tengslum við innkaup á öllum áfengum drykkjum. 

Nei Hlutfall áfengis sem hefur verið athugað 3) Hlíting %
1 Upprunaland innihalds x
2 Alkóhólmagn x 7,7% 100%
3 Neysluöryggi - lítrar 1) x 44,1% 98,3%
4 Neysluöryggi - vörunúmer 1) x 54,4% 99,8%
5 Förgun og umhverfisáhrif og félagsleg áhrif 2) x 92,9% 100%
6 Lífræn vara x 0,88% 100%
7 Sanngjörn framleiðsla x 0,02% 100%

1) Vörur sem fara í gegnum skynmat hjá gæðaeftirliti ÁTVR
2) Hlutfall af skilagjaldsberandi umbúðum seldum hjá ÁTVR
3) Hlutfall eftir seldum lítrum (nema liður 4)

G4-PR5
Ánægja viðskiptavina

Íslenska ánægjuvogin

Þróun ÁTVR í samanburði við öll fyrirtæki sem eru mæld á kvarðanum 0–100. 

 • Öll fyrirtæki
 • ÁTVR

Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu Vínbúðarinnar?
Ánægja með þjónustu flokkað eftir stærð Vínbúða

2016 2015 2014
Stærri Vínbúðir 4,39 4,29 4,26
Minni Vínbúðir 4,54 4,46 4,39

Mælt á kvarðanum 1-5

Hversu gott eða slæmt finnst þér viðmót starfsfólks Vínbúðarinnar almennt vera?
Viðmót starfsfólks Vínbúðanna flokkað eftir stærð Vínbúða

Viðmót starfsfólks 2016
Stærri Vínbúðir 4,50
Minni Vínbúðir 4,74

Viðmið (Principles)
GLOBAL COMPACT

Siðareglur BSCI

Markmið siðareglna BSCI (Business Social Compliance Initiative) er að útlista þau gildi og meginreglur sem þátttakendur kappkosta að innleiða í viðskiptum við samstarfsaðila í aðfangakeðju fyrirtækisins. Þátttakendur samþykkja siðareglurnar þegar þeir gerast aðilar að BSCI.

11 meginreglur sem stefna að hámörkun verndar vinnuafls

Meginreglur BSCI eru byggðar á mikilvægum alþjóðlegum reglum á sviði vinnumála sem vernda réttindi launþega. Má þar nefna samninga og sáttmála Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO), leiðbeinandi reglur Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og mannréttindi sem og viðmiðunarreglur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki.

Meginreglurnar gera grein fyrir 11 grundvallarréttindum launþega sem þátttakendur skuldbinda sig til að innleiða í aðfangakeðju sinni með þrepaskiptri aðferð.

Réttur til félagafrelsis og kjarasamninga

Fyrirtækið virðir rétt launþega til að stofna stéttarfélög eða önnur samtök launafólks, og ganga til almennra kjarasamninga.

Sanngjarnt endurgjald

Fyrirtækið virðir rétt launþega til að fá sanngjarnt endurgjald fyrir vinnu sína.

Vinnueftirlit

Fyrirtækið tryggir heilsusamlegt og öruggt vinnuumhverfi, sinnir mati á áhættu og gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að eyða eða draga úr henni.

Sérstök vernd fyrir ungt launafólk

Fyrirtækið veitir öllum starfsmönnum sem ekki teljast fullorðnir sérstaka vernd.

Engin vinnuþrælkun

Fyrirtækið beitir ekki nauðungarvinnu og mansali og nýtir sér ekki ófrjálst vinnuafl af neinu tagi.

Siðgæði í viðskiptaháttum

Fyrirtækið mun ekki þola neinum viðskiptaspillingu, fjárkúgun, fjársvik eða mútur.

Engin mismunun

Fyrirtækið veitir öllum jöfn tækifæri og mismunar ekki starfsmönnum.

Hóflegur vinnutími

Fyrirtækið fylgir lögum um vinnutíma.

Engin barnavinna

Fyrirtækið ræður ekki starfsmenn undir lögaldri.

Engar ótryggar ráðningar

Fyrirtækið ræður einungis starfsmenn á grundvelli staðfestra samninga og samkvæmt lögum.

Umhverfisvernd

Fyrirtækið gerir nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir spjöll á umhverfinu